بررسی موضوع افشای اطلاعات مشترکان موبایل

موبایل اینترنت

معاون وزیر ارتباطات از بررسی موضوع افشای احتمالی اطلاعات مشترکان موبایل که از سوی وزیر ارتباطات مورد مطالبه قرار گرفت خبر داد.

ادامه خواندن بررسی موضوع افشای اطلاعات مشترکان موبایل